Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van griekseproductenonline.nl
 handelend onder de handelsnaam ‘griekseproductenonline.nl’, gevestigd te Delft. 

Griekseproductenonline.nl is een merkeigendom van griekseproductenonline.nl, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. griekseproductenonline.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Levering
2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2. Levering zal plaatsvinden binnen 3 werkdagen, tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 3 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant van griekseproductenonline.nl een e-mail ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met griekseproductenonline.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via via e-mail, brief of fax) aan griekseproductenonline.nl te melden. Griekseproductenonline.nl zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.
2.3. Griekseproductenonline.nl is niet verantwoordelijk voor bestellingen die niet geclaimd worden binnen maximum 30 dagen nadat ze geplaatst zijn.
2.4. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat griekseproductenonline.nl het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
2.6. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met griekseproductenonline.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2.7. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan  griekseproducten.nl te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met De griekseproducten.nl terug te sturen naar een door griekseproductenonline.nl vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
2.8. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met griekseproductenonline.nl ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal griekseproductenonline.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat griekseproductenonline.nl het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die griekseproductenonline.nl heeft gemaakt om het artikel naar de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.
2.9. Griekseproductenonline.nl behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van griekseproductenonline.nl of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
2.10. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van griekseproductenonline.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal griekseproductenonline.nl de klant hiervan schriftelijk (via e-mail, brief of fax) in kennis stellen. Griekseproductenonline.nl  heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro`s en inclusief omzetbelasting (BTW). Voor bestellingen tot 20 kg in Nederland wordt een bijdrage in de verpakking – en verzendkosten van € 6,95 per pakket in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen. 

Bij bestelling van boven de € 50,00 in de regio Den Haag- Rotterdam gratis bezorging. Bij bestelling onder de € 50,00 in de regio Den Haag- Rotterdam € 5,00 bezorgkosten.

Bij bestelling uit het buitenland gelden verschillende verzendkosten.

3.2. Bij bestelling van af  €100,00 (excl.btw) gratis verzending met een pakket tot 20 kg. in Nederland.

3.3. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.4. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Privacy
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij griekseproductenonline.nl dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van griekseproductenonline.nl. Griekseproductenonline.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
4.2 Griekseproductenonline.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3 Griekseproductenonline.nl maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
4.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van griekseproducten.nl. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van griekseproductenonline.nl. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
4.6. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door griekseproductenonline.nl over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van griekseproductenonline.nl. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
4.7. griekseproductenonline.nl verkoopt uw gegevens niet. Griekseproductenonline.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij griekseproductenonline.nl. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

5. Garanties
5.1 Griekseproductenonline.nl staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.

6. Offertes
6.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt griekseproductenonline.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden griekseproductenonline.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7. Overeenkomst
7.1. Een overeenkomst tussen griekseproductenonline.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door griekseproductenonline.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Griekseproductenonline.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van griekseproductenonline.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht
9.1. Griekseproductenonline.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van griekseproductenonline.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3. Griekseproductenonline.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is griekseproductenonline.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10. Communicatie
10.1 Griekseproductenonline.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en griekseproductenonline.nl dan wel tussen griekseproductenonline.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en griekseproductenonline.nl

11. Klachten
11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door griekseproductenonline.nl serieus in behandeling worden genomen.
11.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij griekseproductenonline.nl (via e-mail, brief of fax).
11.3. Griekseproductenonline.nl zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Griekseproductenonline.nl zal de klant hierover schriftelijk (via via e-mail, brief of fax) antwoorden.

12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
12.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door griekseproductenonline.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.2. Griekseproductenonline.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door griekseproductenonline.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

13. Diversen
13.1 Indien de klant aan griekseproductenonline.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is griekseproductenonline.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant griekseproductenonline.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.
13.2. Griekseproductenonline.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.
13.3  Griekseproductenonline.nl behoudt zich het recht om indien nodig en bij producten waar de naam van de fabrikant/producent niet expliciet wordt genoemd (in afwijking van de afbeelding) een ander gelijksoortige product van een andere producent aan te bieden.  Dus bij producten waar de naam van de fabrikant NIET expiciet is genoemd (bijvoorbeeld feta Dodoni, bier Mythos etc) kan de klant een gelijksoortige product van een andere fabrikant ontvangen.

14. Toepasselijk recht en geschillenregeling
14.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van griekseproductenonline.nl is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen griekseproductenonline.nl en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij griekseproductenonline.nl er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

15. Verkoop van alcoholhoudende dranken
15.1 Indien uw bestelling alcoholhoudende dranken bevat, geeft u door het accepteren van deze voorwaarden impliciet te kennen dat u de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar hebt bereikt. Tevens overneemt u elke voorkomende aansprakelijkheid in dezen.